DASAR PRIVASI

Penyata Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Terima kasih atas sokongan setia anda sebagai pelanggan Optometris Anggun.

Memandangkan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010 yang dilaksanakan untuk melindungi penggunaan data peribadi, anda, sebagai pelanggan kami yang berharga mempunyai hak untuk mengetahui sebab kami mengumpul dan menggunakan data peribadi yang anda berikan; bagaimana kami menggunakan data peribadi, yang kami mungkin berkongsi data peribadi dengannya, dan bagaimana anda boleh mengakses, meminda atau mengadu berkenaan dengan data peribadi anda.

Privasi Data Peribadi

Optometris Anggun menghormati privasi individu berkenaan dengan data peribadi dan komited untuk melindungi privasi ahli kami. Dasar privasi ini digubal mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, yang menerangkan cara data peribadi anda dikumpul dan digunakan serta pilihan anda berkenaan dengan data peribadi anda. Perkara berikut mendedahkan amalan pengumpulan dan penyebaran maklumat kami.

1.1 TUJUAN (S) Tujuan data peribadi dikumpul.

1.1.1 Untuk membolehkan pelanggan menyertai promosi dan peraduan.

1.1.2 Untuk memproses pertukaran atau pemulangan produk.

1.1.3 Untuk menghantar kemas kini pelanggan tentang produk, berita dan kemas kini acara, ganjaran dan promosi, keistimewaan istimewa.

1.1.4 Untuk memahami dan menganalisis jualan kami, keperluan dan pilihan pelanggan.

1.1.5 Untuk menambah baik perkhidmatan kami.

1.2 PENERANGAN Jenis data peribadi yang dikumpul.

1.2.1 Nama

1.2.2 Nombor I/C

1.2.3 Alamat

1.2.4 Tarikh Lahir

1.2.5 Nombor Telefon

1.2.6 E-mel

1.2.7 Jantina

1.2.8 Taraf Perkahwinan

1.2.9 Pekerjaan

Keselamatan, Penyimpanan dan Pengekalan Data Peribadi

Data peribadi anda akan disimpan dengan selamat sama ada dalam salinan cetak di pejabat kami dan/atau disimpan dalam pelayan yang terletak di Malaysia yang sama ada akan dikendalikan oleh kami atau pembekal perkhidmatan kami. Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa semua data peribadi yang dibekalkan oleh anda akan dilindungi dan disimpan dengan selamat untuk mengelakkan sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan tanpa kebenaran atau tidak sengaja, pengubahan atau kemusnahan. Sebarang data peribadi yang dibekalkan oleh anda akan disimpan oleh organisasi kami selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam (1.1) di atas dan/atau seperti yang dikehendaki oleh keperluan kawal selia.

Perubahan kepada Dasar Privasi

Kami berhak untuk meminda Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa notis awal. Sila semak kemas kini di tapak web kami www.optometrisanggun.com.my 

Persetujuan

Optometris Anggun bertujuan untuk menggunakan maklumat peribadi anda hanya untuk tujuan transaksi komersial yang sah dan untuk memberitahu anda tentang promosi dan berita semasa kami, dan kewajipan anda untuk memberikan data peribadi anda kepada kami adalah secara sukarela dan tidak wajib. Dengan memberikan kami maklumat peribadi anda, anda bersetuju dengan Penyata PDPA ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Penyata PDPA ini.

Kami hanya menyimpan data peribadi selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang ditentukan, yang mana ia dikumpul. Kami menyimpan maklumat peribadi mengikut garis panduan, prosedur dan prinsip kami sendiri dan selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Maklumat peribadi anda telah didedahkan kepada Jabatan Dalaman kami seperti pemprosesan data, perkhidmatan pelanggan dan pemasaran; pembekal sistem, rakan kongsi pemasaran bersama mengenai program pemasaran khusus yang dijalankan oleh syarikat kami. Semua jabatan di atas, pembekal sistem dan rakan kongsi pemasaran bersama akan menganggap maklumat peribadi anda sebagai sulit, mengikut semua undang-undang perlindungan data yang berkenaan dan akan memproses maklumat peribadi tersebut hanya untuk tujuan yang dimaksudkan, yang telah anda perkenankan.

Selaras dengan PDPA, data peribadi anda dalam pangkalan data kami akan dilindungi dan tidak akan dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis anda.

Akses, Pembetulan dan Aduan

Jika anda ingin membuat sebarang pertanyaan, meminta akses atau pembetulan data peribadi anda, atau ingin membuat aduan, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi kami di online@optometrisanggun.com.my. Kami akan terus melayani anda dengan kepentingan terbaik anda sebagai keutamaan kami.


Yang ikhlas,

Optometris Anggun